Fandom

Wikia中文

评论2

好风凭借力 送我上青云

冰花 2013年4月7日 用户博客:冰花

白玉堂前春解舞,

                         东风卷得均匀。

                         蜂团蝶阵乱纷纷, 

                         几曾随逝水,

                         岂必委芳尘 。

                         万缕千丝终不改,

                         任它随聚随分

                         韶华休笑本无根,

                         好风凭借力,

                         送我上青云 。 

更多维基

随机维基